MẦY CHẠY ĐI ĐÂU

MẦY CHẠY ĐI ĐÂU

Phản Nguồn mầy chạy đi đâu
Chạy trời khỏi nắng chạy đâu đàng trời
Phản Cội coi như hết đời
Tai ương họa gởi khắp cùng theo chân
Phản Tiên phản Tổ Cha Ông
Chạy đâu cho khỏi họa tai ngập đầu
Hồn Thiên Dân Tộc khắp cùng
Thiên La Địa Võng Thánh Thần tóm thâu
Chạy đâu phản nghịch chạy đâu
Phản Nguồn phản Cội tiêu tan phách hồn
Khôn hồn mầy hãy khôn hồn
Ăn năng sám hối nguyện cầu thứ tha
May ra còn được làm Ma
Còn hơn biến thành súc vật cỏ cây đọa đày
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s