KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC HƠN

Muốn cứu vãn tình thế lâm nguy đất nước, không còn con đường nào khác hơn. Là toàn Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội tự tôn Dân Tộc tôn thờ Quốc Tổ, phát huy truyền thống dựng nước giữ nước, đi đến đại đoàn kết thống nhất ý chí. Xóa bỏ sự xơ cứng độc tài độc trị, thay thế cho cái mới non trẻ ra đời, theo xu thế trào lưu văn minh thế giới, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Con đường Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh đã có từ thời dựng nước giữ nước của Ông Cha ta, từ thời khai dựng nước Bách Việt Văn Lang.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————