MUÔN ĐỜI HÙNG ANH

MUÔN ĐỜI HÙNG ANH

Dân tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Từ thuở dựng non
Trải bao lớp lớp Cha Ông
Giữ gìn đất nước non sông cõi bờ
Bao thế hệ, tôn thờ Nguồn Cội
Bốn mốt đời kế tục Hùng Vương
Hai nghìn bảy trăm lẽ một năm
Nước non độc lập thế gian ai bằng
Nay con cháu Tiên Rồng Nam Việt
Gương Cha Ông bảo vệ nước non
Dù cho thịt nát xương tan
Sẵn sàng quyết tử ngoại xâm phen nầy
Lũ cọng Tàu mau mau rút khỏi
Trên đất liền biển đảo Việt Nam
Bằng không đành phải nát tan
Vùi chôn bỏ mạng không mong trở về
Hỡi chúng dân Đồng Bào Đại Việt
Cùng đứng lên quét sạch ngoại xâm
Hùng anh trải khắp nước non
Đất bằng dậy sóng xông lên biển người
Đánh cho núi lở nghiêng đồi
Đánh cho tan tác giặc thù khiếp kinh
Đánh cho xâm lược tiêu tan
Đánh cho lũ giặc hết mong sống còn
Đứng lên con cháu Tiên Rồng
Hùng anh bất khuất muôn đời hùng anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s