VỀ TRỜI QUÊ TIÊN

VỀ TRỜI QUÊ TIÊN

Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Đi theo Quốc Tổ về trời quê tiên
Cõi trời châu báu bình yên
An vui tự tại không như chốn trần
Ai ơi trở lại Cội Nguồn
Hành tranh Văn Hóa Ý Trời mang theo
Dắt con dẫn mẹ, dìu cha
Qua bờ đại giác, yêu vui phúc lành
Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Trần gian cõi tạm thiên đàng chánh quê
Dừng chân nào phải ở lâu
Mãn trần trở lại quê tiên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s