NGUYỆN LÒNG

NGUYỆN LÒNG

Chúng con là con cháu Tiên Rồng. Nguyện lòng đem thân mình phục vụ cho Đồng Bào nhân loại anh em. Truyền bá kinh, Thơ, Thiên Ý Cha Trời. Làm cho thế giới hoàn cầu thấy rõ con đường siêu thoát về trời Chủ Nghĩa Đại Đồng. Đại Đạo tối cao vũ trụ. Cầu mong Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Quốc Tổ Hùng Vương. Phù trì hộ độ làm cho Dân Tộc Việt Nam chúng con hoàn thành di mệnh của Tổ Tiên Cha Ông truyền lại. xoay chuyển hồn thiên dân tộc, khí thiên sông núi năm nghìn năm Văn Hiến, cũng như các dân tộc anh em Đại Việt, hùng khí nổi lên. Đoàn kết keo sơn triệu người như một chung lưng đấu cật đánh tan quân xâm lược. Thái bình an lạc muôn năm, cùng nhân loại anh em bước vào kỉ nguyên trang sử mới.
Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s