LỜI VÀNG NGỌC-1

LỜI VÀNG NGỌC

Quốc Tổ dạy:
Không ai có quyền tước đi hoặc ban cho những quyền cơ bản con người. Mà phải tôn trọng những quyền cơ bản ấy.
– Những quyền cơ bản con người là do Tạo Hóa Tổ Tiên ban cho ai cũng như ai, không ai khác ai. Vì thế con người phải tôn trọng lẫn nhau sống theo Thiên Ý. Tôn trọng Quyền Con Người ( Nhân Quyền)
Không ai có Quyền tước đi hoặc ban cho những Quyền cơ bản Công Dân, ai cũng như ai, không ai khác ai. Quyền Khai Sanh Lập Nước Giữ Nước ( Quyền Dân Chủ)
Phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp chân chính. Có nghĩa là Sống theo Thiên Ý cũng chính là sống theo Luật Tạng vũ trụ đã Hiến Định thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đã có từ thời khai dựng nước Văn Lang.
– Hiến Pháp Văn Lang phát Nguồn từ Thiên Tánh của Trời, những đức tánh Trời trở thành những quyền cơ bản con người ( Đạo.)
Hiến Pháp Văn Lang phát Nguồn từ Quyền cơ bản Công Dân ( Đời.)
Quyền Công Dân Đời, Quyền Nhân Quyền Đạo bất khả xâm phạm. Độc nhất vô nhị vũ trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s