TẤM LÒNG VÌ NON

TẤM LÒNG VÌ NON

Quyết không nô lệ giặc Tàu
Đã từng nô lệ, thảm sầu nghìn năm
Quyết không lệ thuộc ngoại bang
Nêu cao trung hiếu, yêu thương giống nòi
Quyết không dừng bỏ nữa chừng
Dựng xây non nước xinh lành hơn xưa
Quyết không lùi bước gian nan
Xông pha bão tố thi gan anh hùng
Chỉ có đạo đức trường tồn
Không gì sánh kịp, tấm lòng vì dân
Tấm lòng vì nước vì dân
Vì Nguồn vì Cội, giang san giống nòi
Quyết tâm giữ vững nước nhà
Muôn năm độc lập sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s