LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Truyền kinh phổ độ khắp cùng thế gian
Lập công Thánh Đức kỳ ba
Vào ngôi Phật, Thánh, vào nhà Rồng Tiên
Truyền kinh công đức vô biên
Không gì hơn được truyền kinh phước lành
Một câu cũng đặng đổi đời
Huống chi truyền bá cứu người lập công
Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
Cháu con hưởng phước giàu sang, sang giàu
Thông minh trí tuệ đứng đầu
Cũng nhờ công đức cứu người truyền kinh
Ngôi cao địa vị ngôi cao
Làm vua làm chúa khắp trong đất trời
Cũng nhờ công đức đắp bồi
Truyền kinh độ tận con người lập công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s