ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU

Đệ nhất năm châu, nhất thế gian
Văn Hóa Cha Ông, Quốc Đạo tràng
Con đường rộng lớn, về thiên giới
Quên hương châu báu, chốn thiên bang
Cuộc sống vĩnh hằng không tăm tối
Nước trời rộng lớn, rộng thênh thang
An vui tự tại, niềm hạnh phúc
Đâu như trần thế, khổ mênh mang
Con cháu Rồng Tiên uy linh khắp
Năm châu bốn biển, chốn thế gian
Việt Nam tỏa sáng nền Quốc Giáo
Đạo Trời, Đại Đạo, Đạo An Bang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————