ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU

ĐỆ NHẤT NĂM CHÂU

Đệ nhất năm châu, nhất thế gian
Văn Hóa Cha Ông, Quốc Đạo tràng
Con đường rộng lớn, về thiên giới
Quên hương châu báu, chốn thiên bang
Cuộc sống vĩnh hằng không tăm tối
Nước trời rộng lớn, rộng thênh thang
An vui tự tại, niềm hạnh phúc
Đâu như trần thế, khổ mênh mang
Con cháu Rồng Tiên uy linh khắp
Năm châu bốn biển, chốn thế gian
Việt Nam tỏa sáng nền Quốc Giáo
Đạo Trời, Đại Đạo, Đạo An Bang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s