NHƯ ƯỚC MONG

Đã đến Cội Nguồn như ước mong
Văn Kinh huyền diệu thật cao thâm
Thấm đượm hồn linh, niềm giải thoát
Bỏ lại tục phàm ngộ chân tâm
Rõ thông sanh tử, đường kiến tánh
Hữu vi hữu tướng, có như không
Vô vi vô tướng, không mà có
Như đỉnh ước mong lậu tận thông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–