NHƯ ƯỚC MONG

NHƯ ƯỚC MONG

Đã đến Cội Nguồn như ước mong
Văn Kinh huyền diệu thật cao thâm
Thấm đượm hồn linh, niềm giải thoát
Bỏ lại tục phàm ngộ chân tâm
Rõ thông sanh tử, đường kiến tánh
Hữu vi hữu tướng, có như không
Vô vi vô tướng, không mà có
Như đỉnh ước mong lậu tận thông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s