LẼ SỐNG VÀ CHÂN LÝ

LẼ SỐNG VÀ CHÂN LÝ

Văn Hóa Cội Nguồn, đắp cùng xây
Đẹp non đẹp nước, đẹp trời mây
Đẹp cả tâm hồn, trong cuộc sống
Đẹp như phụng múa, cảnh rồng bay
Son vàng cuộc sống, nhờ Thiên Ý
Phúc lớn trời ban, dứt đắng cay
Đó là lẽ sống, niềm chân lý
Thiện đã đâm chồi ác tiêu bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s