LẼ SỐNG VÀ CHÂN LÝ

Văn Hóa Cội Nguồn, đắp cùng xây
Đẹp non đẹp nước, đẹp trời mây
Đẹp cả tâm hồn, trong cuộc sống
Đẹp như phụng múa, cảnh rồng bay
Son vàng cuộc sống, nhờ Thiên Ý
Phúc lớn trời ban, dứt đắng cay
Đó là lẽ sống, niềm chân lý
Thiện đã đâm chồi ác tiêu bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–