GIEO TRỒNG THIÊN Ý

Tiếng đàn Nguồn Cội quê hương
Lúc trầm lúc bổng vấn vương lòng người
Xuân về khắp lối thanh bình
Nước non, non nước đẹp lành biết bao
Chấp tay con lạy Trời Cha
Nhân gì mà được nước nhà thế kia
Trời rằng nhờ một nhân duyên
Gieo trồng Thiên Ý vô biên phước lành
Xưa kia Quốc Tổ Vua Hùng
Gieo trồng Văn Hóa Cội Nguồn tối cao
Văn Lang giàu mạnh biết bao
Kéo dài độc lập không ai sánh bằng
Nhờ Nguồn Thiên Ý lập đời
Ngày nay kết quả xinh thời tốt xinh
Gieo nhân kết quả là đây
Thanh bình lại được giàu sang, sang giàu
Gieo gì gặt nấy luật trời
Đã gieo Thiên Ý đến hồi an vui
Công ơn Quốc Tổ vô biên
Gieo trồng Thiên Ý xa xưa lâu rồi
Giờ đây Nam Việt sáng ngời
Uống nước nhớ Nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————