VỀ CHẦU VIỆT NAM

Trời trở xuân, mai vàng rực nở
Khắp năm châu, bốn bể về Nguồn
Đại Đồng, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Kỳ ba Thánh Đức, vang lừng trời mây
Nước Việt Nam, rồng bay phụng múa
Khắp đất trời, tỏa sáng anh linh
Hào hùng truyền thống Rồng Tiên
Lẫy lừng trái đất vang danh giống nòi
Mở cửa trời, Vua Hùng truyền bá
Độ thế nhân, Văn Hóa chuyển xoay
Khắp cùng thế giới Đông, Tây
Thấm nhuần chân lý biết bao sự lành
Một Việt Nam lẫy lừng thế giới
Và vươn lên vị thế đứng đầu
Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời
Năm châu bốn biển về chầu Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–