DẠI GÌ-1

DẠI GÌ

Ta về Nguồn Cội ta chơi
Ta xem cuộc thế rồi đời con ma
Mở con mắt huệ xem qua
Ác nhân quả báo tiêu tan cơ đồ
Khôn chưa mấy, dại nghìn giờ
Hại dân hại nước để rồi khốn nguy
Ta về Nguồn Cội an vui
Thuận Thiên lại được Cha Ông phù trì
Dại gì theo kẻ lạc Nguồn
Cho đời lạc lối, cho hồn đọa sa
Về trời theo bước Ông Cha
Đi theo Quốc Tổ thăng hoa cuộc đời
Thế thời, thời thế cuộc hề
Khói mây rồi cũng trở về khói mây
Ta về Nguồn Cội đắp xây
Mai sau con cháu tràn đầy ấm no
Hồn linh trở lại Thiên Bang
An vui cuộc sống thênh thang phúc lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s