BIẾT NÓI GÌ ĐÂY-1

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY

Biết nói gì đây, nói gì đây
Khi người lìa bỏ Cội Ông Cha
Hiếu Trung Nhân Nghĩa theo cơn gió
Lạc Cội mất Nguồn hại cái ta
Lạc vào kiếp sống trong đêm tối
Quỉ hại ma trì yêu chẳng tha
Biết nói gì đây khi lạc lối
Cội Nguồn đâu dễ, để trao tay
Biết nói gì đây
Biết nói gì đây
Khi người lạc lối còn mê
Cội Nguồn lìa bỏ tả tơi lá cành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s