BIẾT NÓI GÌ ĐÂY

Biết nói gì đây, nói gì đây
Khi người lìa bỏ Cội Ông Cha
Hiếu Trung Nhân Nghĩa theo cơn gió
Lạc Cội mất Nguồn hại cái ta
Lạc vào kiếp sống trong đêm tối
Quỉ hại ma trì yêu chẳng tha
Biết nói gì đây khi lạc lối
Cội Nguồn đâu dễ, để trao tay
Biết nói gì đây
Biết nói gì đây
Khi người lạc lối còn mê
Cội Nguồn lìa bỏ tả tơi lá cành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–