TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT

Đất nước Việt Nam
Đất nước năm nghìn năm
Anh Linh Truyền Thống
Rồng Tiên nòi giống
Vẫn còn nguyên giá trị
Nước Văn lang mở màn Nguồn Cội
Đến bây giờ, tồn tại mấy nghìn năm
Việt Nam mãi mãi Việt Nam
Trường tồn bất diệt, muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-