TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT-2

TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT

Đất nước Việt Nam
Đất nước năm nghìn năm
Anh Linh Truyền Thống
Rồng Tiên nòi giống
Vẫn còn nguyên giá trị
Nước Văn lang mở màn Nguồn Cội
Đến bây giờ, tồn tại mấy nghìn năm
Việt Nam mãi mãi Việt Nam
Trường tồn bất diệt, muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s