RẠNG CHUNG QUY

RẠNG CHUNG QUY

Đại Việt bừng lên, những diệu kỳ
Đất trời chuyển hóa, những huyền vi
Mùa xuân trở lại, trong cuộc sống
Đông tàn giá lạnh, cũng ra đi
Đời, Đạo viên dung, trong cõi thế
Cửa trời rộng mở, những đề thi
Thi đức thi nhân, thi yêu nước
Chuyển phàm lên Thánh, những uy nghi
Tiểu kiếp thứ chín, gần kết thúc
Việt Nam Long Địa, cảnh siêu vi
Cửa trời rộng mở, quy vạn quốc
Việt Nam đệ nhất, rạng chung quy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s