DỨT ĐƯỜNG ĐỌA SA

Vui thay trở lại Cội Nguồn
Lìa xa mộng ảo, hết còn bơ vơ
Trở về cuộc sống bình yên
An vui hạnh phúc, ức muôn vạn đời
Thế thời, giác ngộ, thế thời
Khổ nhiều vui ít, cuộc đời tối tăm
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Huệ khai trí mở, rõ thông sự đời
Chạy theo thời thế, thế thời
Linh căn lạc lối, hết rồi về Tiên
Bể trần bể khổ truyền miên
Chi bằng theo bước Hùng Vương về trời
Hành trang Văn Hóa Cội nguồn
Mang theo trang trải, dứt đường đọa sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————