NGUYỀN XIN QUỐC TỔ

Lạy Quốc Tổ Vua Hùng
Con cả Đức Cha Trời
Đương kim quyền vũ trụ
Chuyển pháp luân khắp nơi
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Cùng thi nhau truyền giáo
Cứu thế và tận độ
Thoát con đường thù hận
Hòa bình niềm an vui
Cơ Thánh Đức Long Hoa
Cơ tận độ nhân sinh
Xin Quốc Tổ quyền năng
Chuyển pháp luân che chở
Chuyển pháp luân cứu khổ
Bao kiếp nạn tai qua
Không còn cảnh chiến tranh
Tan biến và lùi xa
Việt nam rực rỡ đơm hoa
Dân giàu nước mạnh bài ca yên bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–