TRÔNG ĐỢI GÌ

Những người xem nhẹ Cha Ông
Như cây mất Gốc như sông mất Nguồn
Xem thường Quốc Tổ Vua Hùng
Bất trung bất hiếu lại còn bất nhân
Người nầy đâu có ra chi
Chỉ là bèo bọt lan thang chốn trần
Tự mình héo ngọn rũ cành
Chỉ phường bất nghĩa có gì chờ trông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————