TRÔNG ĐỢI GÌ

TRÔNG ĐỢI GÌ

Những người xem nhẹ Cha Ông
Như cây mất Gốc như sông mất Nguồn
Xem thường Quốc Tổ Vua Hùng
Bất trung bất hiếu lại còn bất nhân
Người nầy đâu có ra chi
Chỉ là bèo bọt lan thang chốn trần
Tự mình héo ngọn rũ cành
Chỉ phường bất nghĩa có gì chờ trông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s