TÔN THỜ TỰA NƯƠNG

TÔN THỜ TỰA NƯƠNG

Trời đã gọi, sao ta không dạ
Để tỏ lòng. hiếu thuận với trời
Muốn gì được nấy trong đời
Quyền năng tột thế Cha Trời ai hơn
Trời là đấng, tạo ra vật chất
Cả muôn loài, thể xác chúng ta
Lưu truyền cho đến ngày nay
Giống nòi cao quý anh linh Tiên Rồng
Hít không khí từng giờ để sống
Mà quên ơn Tạo Hóa được sao
Cỏ cây ai tạo sanh sôi
Cho người sự sống, vì sao quên Trời
Lời Quốc Tổ sáng ngời chân lý
Chỉ con đường thuần túy đức nhân
Con người phải biết quy Thiên
Con Trời phải biết theo chân Cha Trời
Trời đã gọi, sao người chối bỏ
Phải chăng người, không rõ Cha Ông
Long Quân cùng với Âu Cơ
Cha Trời, Địa Mẫu tôn thờ tựa nương
Quê tiên trở lại quê tiên
An vui hạnh phúc mãi trên thiên đàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s