HAI NẺO, HAI ĐƯỜNG

HAI NẺO, HAI ĐƯỜNG

Buồn vui hai cảnh hai nơi
Ai xa Nguồn Cội, ai đi về Nguồn
Phúc, họa, khốn khổ hai đường
Đạo siêu hai nẻo thiên đàng trầm luân
Quỷ ma hay là Thánh Tiên
Là do tâm tạo mà ra hiện thành
Mê ngộ hai nẻo rõ ràng
Về Nguồn bỏ Cội hai đường khác nhau
Thiện ác tà chánh khác xa
Tối tăm u tối sao qua sáng bừng
Đường đời hai nẻo rõ ràng
Tùy người chọn lấy, cho mình khổ, vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s