LÒNG TỪ

LÒNG TỪ

Trên thế gian nầy
Chỉ có lòng từ
Thương hết nhân loài
Không hận không thù
Mới là Thánh Đức
Đem lại hạnh phúc
Đem lại thanh bình
Cuộc sống an lành
Cuộc sống an vui
Cùng với đức tin
Hướng về Tổ Tiên
Ba ngôi tối cao
Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời
Lòng từ quả thật cao vời
Tấm lòng Phật, Chúa, Tiên, Thần, Thánh, Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s