CHÚ GIẢI TRỜI CHUYỂN PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. ĐỘ.

CHÚ GIẢI
TRỜI CHUYỂN
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. ĐỘ.

Trời chuyển là sao ?
Đáp: Ý nói Huyền Cơ đã chuyển đến Cơ Thượng Ngơn Thánh Đức. Đầu thế kỉ 21 cũng là đầu kỉ nguyên 3.000 năm Cơ Vận Huyền Cơ mùa xuân lặp lại.
Hỏi làm sao biết được điều nầy.
Đáp: Chí Tôn Quốc Tổ xuất hiện trở lại phàm trần, nó rõ Ý Trời, cũng như làm theo Thiên Ý. Nói ra Kinh Văn chính là Văn Hóa Cội Nguồn làm sáng tỏ Thiên Ý của trời ( như vậy Trời Chuyển Quốc Tổ nói ra Ý Trời đã rõ)
– Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm. nhờ có Văn Hóa Cội Nguồn, thi nhau truyền bá tận độ khắp nhân loại địa cầu nói chung Việt Nam nói riêng. Sự truyền bá ấy chính là tận độ. ( như vậy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa dùng Văn Hóa Cội Nguồn tận độ nhân loại cũng đã rõ)
– Vì thế người nào truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn tận độ nhân loại, đều là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm ở khắp trong mọi tầng lớp xã hội. Kể cả người bần cùng nhất xã hội.
– ( như vậy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở đâu? ở giai cấp nào cũng đã giải rõ)
– Các Đảng Phái chính trị, các tổ chức chính trị. Tôn Giáo, Đạo Giáo, nghe theo làm theo Văn Hóa Cội Nguồn. Thời những Đảng Phái ấy, tổ chức ấy , Đạo Giáo, Tôn Giáo Ấy, đã hành động đúng theo Cơ Trời thuận Thiên Ý, nhất định rạng danh.
– Đảng Phái nào. Tôn Giáo, Đạo Giáo nào tôn vinh Quốc Tổ, tôn thờ Quốc Tổ thực hiện theo di chí Quốc Tổ dẫn đầu thiên hạ trở về Cội Nguồn. Thời Đảng Phái đó. Tôn Giáo, Đạo Giáo đó, được Quốc Tổ ấn chứng lãnh đạo đất nước theo cơ Thánh Đức, cũng như lãnh đạo nền Quốc Đạo theo những gì Quốc Tổ truyền lại( như vậy đảng nào lãnh đạo đất nước, cũng như Tôn Giáo Đạo Giáo nào lãnh đạo nền Quốc Đạo theo di chí Quốc Tổ cũng đã giải rõ)
– Những tổ chức chính trị nào, Đạo Giáo, Tôn Giáo nào, bỏ rơi Cội Nguồn, xem nhẹ Cội Nguồn không tôn thờ Quốc Tổ, coi như thất bại, dù đấu tranh cho mấy cũng không thành công, khó mà vinh danh vì không đúng Huyền Cơ Thánh Đức Thiên Ý đã định. những đấu tranh đó chỉ là đấu tranh, tranh bá tranh hùng theo cơ Mạc Pháp thắng là Vua thua là Giặc. Khó mà thành công vinh danh trong Cơ Thánh Đức. Mà Quốc Tổ Vua Hùng là người chiếu theo Thiên Ý. Phán xét phân minh. Vinh Danh hay luận Tội, đều có căn cứ rõ ràng theo Thiên Ý của Trời,
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s