VĂN THƠ MẦU NHIỆM

VĂN THƠ MẦU NHIỆM

Văn thơ mầu nhiệm Nguồn Cội
Làm cho cuộc sống chuyển mình đổi thay
Văn thơ triết lý sâu xa
Thậm thâm vi diệu không sao nghĩ bàn
Cội Nguồn Văn Hóa đại đồng
Độc tôn vô nhị đất trời càn khôn
Văn thơ tận độ hồn linh
Con đường rộng mở lên tiên cõi trời
Văn thơ đem lại yên lành
Chỉ cần đọc tụng không còn đọa sa
Phước lành khắp cả hà sa
Họa tai biến mất nở hoa sang giàu
Văn thơ mầu nhiệm, nhiệm mầu
Chỉ cần nhớ được một lời cũng linh
Người nầy muôn kiếp về sau
Thông minh bậc nhất đứng đầu chúng dân
Huống chi truyền bá giảng thông
Thành Tiên, Phật, Chúa chỉ trong kiếp nầy
Văn thơ xuất hiện càng nhiều
Phúc cho nhân loại lên bờ bình an
Nhiệm mầu Văn Hóa Trời ban
Thuộc lòng một chữ hành trang ngọc ngà
Đến khi rời khỏi cõi trần
Hành trang Văn Hóa Linh Hồn mang theo
Văn thơ Thiên Ý tối cao
Triệu năm xuất hiện dễ đâu kiếm tìm
Chỉ cần một chữ cũng lành
Huống chi thuộc cả nhiều bài kinh thơ
Về trời sống mãi an vui
Thông minh bậc nhất ít ai sánh bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s