SANH TỬ ĐÂU CÒN

SANH TỬ ĐÂU CÒN

Văn Hóa Cội Nguồn, Cội Như lai
Hồi chuông cảnh tỉnh, chốn trần ai
Trở về Nguồn Cội quy chân tánh
Hạt giống Bồ Đề chẳng đúng sai
Nhất niệm vô tư thành chánh giác
Lìa khỏi luân hồi, thoát nguy tai
Vô niệm tự nhiên sanh pháp nhẫn
Sanh tử đâu còn họa tiêu bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s