CHÁNH GIÁC-1

CHÁNH GIÁC

Tâm không tâm có gì để nói
Thân không thân, cùng khắp hư không
Tánh vô tánh, tự nhiên căn bổn
Pháp không còn, vọng tưởng mà chi
Chân Tánh vô niệm vô vi
Nhất thiết chủng trí cần gì tỏ phân
Chỉ vì căn nghiệp nhơn sanh
Bệnh nào thuốc nấy mới mong chữa lành
Chánh giác dù ở chốn bùn
Tâm không ô nhiễm khác gì hoa sen
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s