PHƯƠNG TIỆN-1

PHƯƠNG TIỆN

Đấng đại giác, không còn chỗ trụ
Tùy chúng sinh, vận dụng hữu vi
Chỉ đường chỉ lối giải nguy
Vượt qua bể khổ mà đi về trời
Pháp tùy duyên, đâu là sai đúng
Chuyển hồn linh, giải thoát ác căn
Vô sư thánh trí biết chăng
Độ người nào phải thẳng giăng một đường
Tùy bệnh cắt thuốc cứu người
Mới mong chữa được não phiền tử sanh
Pháp đại pháp, cả trăm phương tiện
Chẳng thấp cao, diệu dụng như nhau
Bệnh nào thuốc nấy cứu nguy
Chấp chi cho khổ lại thêm não phiền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s