HÃY THẮP ĐUỐC LÊN

Đất nước Việt Nam, nước Việt Nam
Uy danh tỏ rạng, mấy nghìn năm
Nào phải khốn cùng, đầy sầu muộn
Là do lạc Cội lạc Cha Ông
Hãy thắp đuốc lên, bừng sống dậy
Cội Nguồn Văn Hóa, diệt tối tăm
Rồng Tiên tỏa sáng, đầy uy lực
Vang lừng uy đức, dậy trời Nam
Hãy cố lên đi, cầm gươm báu
Quét sạch gian tà, sạch ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-