HÃY THẮP ĐUỐC LÊN

HÃY THẮP ĐUỐC LÊN

Đất nước Việt Nam, nước Việt Nam
Uy danh tỏ rạng, mấy nghìn năm
Nào phải khốn cùng, đầy sầu muộn
Là do lạc Cội lạc Cha Ông
Hãy thắp đuốc lên, bừng sống dậy
Cội Nguồn Văn Hóa, diệt tối tăm
Rồng Tiên tỏa sáng, đầy uy lực
Vang lừng uy đức, dậy trời Nam
Hãy cố lên đi, cầm gươm báu
Quét sạch gian tà, sạch ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s