CON ĐƯỜNG TA ĐI-1

CON ĐƯỜNG TA ĐI

Dù ai đi ngược đi xuôi
Theo Nga chọn Mĩ theo Tây chọn Tàu
Còn tôi, tôi chọn con đường
Anh linh Nguồn Cội Tiên Rồng Việt Nam
Dù ai tính được hơn thua
Lợi bè lợi nhóm phe ta phe mình
Còn tôi về Cội về Nguồn
Kế thừa Quốc Tổ cứu đời cứu dân
Mặc ai bè đảng cạnh tranh
Hơn thua trù dập triệt tiêu nhóm bè
Còn tôi thù hận xa lìa
Tình thương rộng mở tấm lòng thiện chân
Hòa đồng đoàn kết anh em
Làm cho cuộc sống bình yên thanh bình
Và tôi đã chọn con đường
Anh linh Truyền Thống lẫy lừng Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s