GƯƠM THIÊN VĂN HÓA

GƯƠM THIÊN VĂN HÓA

Gươm Văn Hóa, vô cùng lợi hại
Khi vung lên, nổi dạy cuồng phong
Làm cho non nước, nước non
Bùng lên khí phách Rồng Tiên dậy trời
Gươm Văn Hóa, khó mòng chống trả
Dậy hồn thiên, dậy cả anh linh
Làm cho quân giặc khiếp kinh
Rền vang chánh khí Việt Nam lẫy lừng
Nền truyền thống, mặt trời tỏa sáng
Bóng u minh, đen tối không còn
Minh quang tỏ rạng Đạo Tràng
Việt Nam hiển Thánh sáng bừng năm châu
Gươm Văn Hóa, gồm thâu vạn quốc
Gươm Ý Trời, tột thế uy linh
Làm cho nước Việt bừng lên
Rền vang trái đất rạng danh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s