CHỦ NHÂN ÔNG-1

CHỦ NHÂN ÔNG

Văn Hóa Cội Nguồn, rộng mênh mông
Khắp cùng vũ trụ, khắp hư không
Thiên Ý Cha Trời, thành kinh giáo
Về Nguồn về Cội, tự rõ thông
Kinh, thơ, văn, triết, nhiều vô số
Giải mã việc đời, lẫn tử sanh
Huyền vi vũ trụ, đều hiện rõ
Trở thành chánh giác, chủ nhân Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s