CHỦ NHÂN ÔNG

Văn Hóa Cội Nguồn, rộng mênh mông
Khắp cùng vũ trụ, khắp hư không
Thiên Ý Cha Trời, thành kinh giáo
Về Nguồn về Cội, tự rõ thông
Kinh, thơ, văn, triết, nhiều vô số
Giải mã việc đời, lẫn tử sanh
Huyền vi vũ trụ, đều hiện rõ
Trở thành chánh giác, chủ nhân Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–