CỨU VỚT CHÚNG CON
Mẹ Âu Cơ, tình thương rộng lớn
Khắp nhân loài, cùng khắp thế gian
Lòng Địa Mẫu, Âu Cơ chăm sóc
Khắp linh hồn, vạn ức linh căn
Mẹ Âu Cơ, Mẹ Trời trên hết
Đức Mẹ Trời , người Mẹ nào hơn
Nay chúng con, nương về Cội Gốc
Địa Mẫu Mẹ Trời, Địa Mẫu Âu Cơ
Mẹ chư Thiên, cũng là Mẹ nhân thế
Người Mẹ tối cao, cứu vớt chúng con
Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————