CỨU VỚT CHÚNG CON-2

CỨU VỚT CHÚNG CON

Mẹ Âu Cơ, tình thương rộng lớn
Khắp nhân loài, cùng khắp thế gian
Lòng Địa Mẫu, Âu Cơ chăm sóc
Khắp linh hồn, vạn ức linh căn
Mẹ Âu Cơ, Mẹ Trời trên hết
Đức Mẹ Trời , người Mẹ nào hơn
Nay chúng con, nương về Cội Gốc
Địa Mẫu Mẹ Trời, Địa Mẫu Âu Cơ
Mẹ chư Thiên, cũng là Mẹ nhân thế
Người Mẹ tối cao, cứu vớt chúng con
Nam Mô A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s