CHẲNG TÌM ĐÂU XA

Ai vì Nguồn Cội
Người đó là Phật là Tiên
Ai vì thế nhân
Đều là Thánh, là Chúa
Vốn ở Thiên Giới
Các vị ở các cõi trời
Lâm phàm xuống thế độ đời lập công
Vì Nguồn vì Cội Cha Ông
Truyền kinh thuyết giáo, cứu nguy sống còn
Cứu nguy non nước sơn hà
Cứu nguy thế giới Ta Bà năm châu
Thánh, Thần, Phật, Chúa, là đây
Những người ra sức, chung tay cứu người
Qua cơn binh lửa hãi hùng
Cùng nhau hướng thiện về trời an vui
Kiếm tìm chi hỡi người ơi
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đâu xa mà tìm
Ở ngay tâm tánh của mình
Cứu người chính là Tiên, Phật, Thánh, Thần xưa nay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–