THOÁT ĐỜI TĂM TỐI

THOÁT ĐỜI TĂM TỐI

Muốn thoát khỏi cuộc đời tối lắm
Trở về Nguồn, chuyển hướng đi lên
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Yên bình lại được phước muôn vạn phần
Đường Nguồn Cội lên bờ chánh giác
Thoát khổ sầu, đạt đến chân như
Con đường không có chiến tranh
Hiệp hòa đoàn kết tự do công bằng
Đường Nguồn Cội, yên lành biết mấy
Phúc trời ban, muôn kiếp an vui
Con đường giải thoát khổ đâu
Chính là Nguồn Cội anh linh con đường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s