THOÁT ĐỜI TĂM TỐI

Muốn thoát khỏi cuộc đời tối lắm
Trở về Nguồn, chuyển hướng đi lên
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Yên bình lại được phước muôn vạn phần
Đường Nguồn Cội lên bờ chánh giác
Thoát khổ sầu, đạt đến chân như
Con đường không có chiến tranh
Hiệp hòa đoàn kết tự do công bằng
Đường Nguồn Cội, yên lành biết mấy
Phúc trời ban, muôn kiếp an vui
Con đường giải thoát khổ đâu
Chính là Nguồn Cội anh linh con đường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————