CHÂN TRỜI HỪNG SÁNG

CHÂN TRỜI HỪNG SÁNG

Gà đã gáy, chân trời hừng sáng
Dậy anh linh, truyền thống Cha Ông
Mừng vui hàng triệu con tim
Con Trời Quốc Tổ anh linh xuống trần
Cảnh u minh, thế thời tan biến
Chốn hồng trần Văn Hóa sáng soi
Làm cho cuộc thế đổi thay
Dân giàu nước mạnh ấm no thanh bình
Mùi hương Cội hương nguồn thơm ngát
Cảnh xuân đời, khúc hát tình thương
Về Nguồn tai kiếp tiêu tan
Muốn chi đặng nấy, thuận thiên an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s