LÒNG THÀNH

Lòng thành tưởng nghĩ Vua Hùng
Linh căn tỏ rạng, sáng bừng chân tâm
Không còn tăm tối. tối tăm
Phước muôn ức phước,tốt tươi mọi bề
Tâm hồn luôn được yên bình
Rõ thông thời thế, không gì che ngăn
Lạc Nguồn ma quỉ chuyển xoay
Làm cho cuộc sống trầm luân đọa đày

Theo Quốc Tổ, trở về Nguồn Cội
Rõ sấm truyền, Hồng Lạc vinh hoa
Rồng Tiên tỏa sáng hà sa
Năm châu bốn biển Việt Nam sáng ngời
Lòng tưởng nghĩ Vua Hùng Quốc Tổ
Huệ bừng khai trí mở sáng soi
Thấu đời rõ đạo suốt thông
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa, Thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-