LẬP CÔNG

Thánh Đức mở màn, lập công đi
Hãy vì non nước, lập công thi
Tổ Tiên Tạo Hóa, đều thấy hết
Thiên Ý định phần, rạng vinh quy
Có công khai lập, đời Thánh Đức
Rạng danh sáng đức, sợ cái chi
Công lớn sau nầy, con cháu hưởng
Về trời sống mãi, cố lên đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-