ĐẠI LỘ CON ĐƯỜNG-1

ĐẠI LỘ CON ĐƯỜNG

Ta đi trên một con đường
Anh Linh truyền thống hào hùng Cha Ông
Con đường dựng nước dựng non
Năm nghìn năm Văn Hiến vàng son nước nhà
Con đường hòa hợp thuận hòa
Chung tay xây dựng sơn hà giang san
Giàu, nghèo, trí thức cùng đi
Vua, Quan, dân chúng, sĩ phu một đường
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội nguồn
Đa Nguyên Bách Việt, Nhân Quyền tự do
Công bằng dân chủ ấm no
Thực thi Hiến Pháp, thờ tôn Vua Hùng
Việt Nam đại lộ con đường
Anh linh truyền thống Cội Nguồn Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s