NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN-1

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, hãy đào sâu trong sỏi đá. Tìm ra Viên Ngọc. Thật sự vì Dân vì Nước. Qua kiểm nghiệm hành động và tư tưởng của người. Có đủ tài, lẫn đức thừa kế Di Chí Quốc Tổ Hùng Vương. Mở ra thời đại mới, thời đại Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Đem lại sự cạnh tranh Công bằng Bình Đẳng cùng nhau tiến hóa đi lên cho mọi tầng lớp xã hội, tiến đến dân giàu nước mạnh văn minh.
– Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng luôn để mắt. Chọn người lãnh đạo đất nước sau nầy, phải là người hết lòng vì Cội vì Nguồn vì non sông đất nước. Dẫn dắt Dân Tộc Việt Nam đi trên con đường Trung Hiếu, Nhân Nghĩa, biết yêu thương đồng loại.
– Những viên ngọc Chân Chính bao giờ cũng hành động tỏa sáng, thường đi đôi với lời ăn lối nói, thể hiện nhân cách, phẩm hạnh vượt trội hơn người.
Những người nói hay nhưng hành động thì ngược lại, chính hành động ngược lại lời nói hay, đã lên nói lên tất cả những gì nơi lòng của họ. Vì vậy đánh giá qua một con người đáng giá qua hành động, thì sự chính xác đến 90 phần trăm.
– Ai cũng có Quyền trở thành Viên Ngọc sáng giá để cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng lựa chọn. Chọn ra người đứng đầu lãnh đạo đất nước. Việc tìm người xứng đáng ấy vô cùng hệ trọng vinh quang hay nhục nhã, an vui hay đau khổ, đều do sự lựa chọn nầy.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s