KHUÔN NÀO – DÁNG NẤY-1

KHUÔN NÀO – DÁNG NẤY

Để có tài lẫn Đức, trở thành người hữu ích cho xã hội. Chúng Ta phải hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn.
– Trở về Cội Nguồn đã là tài rồi, huống hồ hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn có thể nói là tài trùm nhân loại, nắm vững huyền cơ Thiên Ý cũng như nguyên lý Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Căn cội của Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Thời dựng nước Văn Lang.
– Trở về Cội Nguồn là những người có Nhân Đức căn bản của Đạo làm người, hành động theo Văn Hóa Cội Nguồn thời cái đức liền tỏa sáng, tỏa sáng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Trung, Hiếu. Đối với nhân loại, đối với Cha Ông, đối với non sông đất nước. Tấm lòng bao dung rộng lượng đối với quân thù. Khi quân thù biết lỗi ăn năng thời bảo bạo như anh em một nhà. Nhất là lòng thương dân nhân loại vô bờ bến, lìa xa chủ nghĩa cá nhân, độc tài độc trị. Tuyệt đối trung thành với Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo pháp. Vận hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đi vào cuộc sống đem lại Công Bằng, Bình Đẳng cho mọi tầng lớp xã hội. Giữ vững cáng cân Công Lý. Để cho xã hội phát triển tiến tới Dân giàu nước mạnh. Ấm no hạnh phúc văn minh.

Khuôn Nào – Dáng Nấy như một định luật xưa nay. Khuôn phép Chánh Pháp Chính Nghĩa, Tạo lên Nhân Cách con người. Khuôn phép Tà Quyền Ác Giáo tạo lên Thất Đức đê hèn, xưa cũng như nay đều là như vậy,
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s