CÁI HAY CỦA TIỀN NHÂN-1

CÁI HAY CỦA TIỀN NHÂN

Thời dựng nước Bách Việt Văn Lang 100 Bộ Lạc Dân Tộc nhiều như thế, nhưng lại đi vào nề nếp sống chung đoàn kết thái bình an lạc kéo dài độc lập 2701 năm trên thế giới ở vào thời đó không có đất nước nào bằng.
– Còn bây giờ thời sao ? Chỉ có 54 dân tộc anh em đoàn kết với nhau vô cùng khó khăn, thậm chí ngay trong mỗi Dân Tộc cũng rất khó đoàn kết, nguyên do từ đâu xảy ra như thế ? Có thể nói sự học thức bây giờ hơn thời dựng nước gấp trăm lần, nhưng khó mà làm được sự đoàn kết tốt đẹp như thời dựng nước Ông Cha Ta. Vì sao lại như vậy ?
– Phải chăng chúng ta đã đánh mất cơ bản của sự đoàn kết, là chúng ta xem nhẹ Cội Nguồn. Lao theo vật chất không nghĩ gì đến tinh thần thượng tôn Dân Tộc, bỏ rơi Nguồn Cội, tôn thờ người xa lạ không quan tâm đến Quốc Tổ, là một sai lầm lớn của chúng ta, dù chúng ta là người có học.
– Điều đáng nói ở đây trách nhiệm đối với non sông Tổ Quốc không riêng cho cá nhân nào, họ nào, mà chung cả toàn dân 100 họ. Sự nguy hại xuống cấp Đạo Đức trầm trọng như hiện nay. Là mối lo chung cho toàn dân tộc chúng ta.
– Những người tự cho mình có học thức nhưng lại xem nhẹ Cội Nguồn, không lẽ càng học càng ngu.
– Còn những người ít học, lại biết tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha, nhận thức được Dân Tộc mình từ đâu sanh ra. Đất nước nầy từ đâu mà có, dù cho có mở rộng thêm ra, hay mất lần nhỏ hẹp, cũng phải có Cội Nguồn của sự ra đời tồn tại cho đến ngày nay. Có thể nói những người như thế là những người thông minh. Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi chốn trần gian. Vì họ đã học rộng hiểu nhiều vô lượng kiếp nên có Ý Thức nhận Thức thông minh được như vậy. Thật ra chúng ta đã hơn Tiền Nhân của chúng ta chưa. Nhất là sự đoàn kết, thống nhất triệu người như một, Không một thế lực nào đánh bại được Bách Việt Văn Lang. Mới có sự kéo dài độc lập 2701 năm, Niên Đại Hùng Vương.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s