XIN BIẾN CHÚNG CON-1

XIN BIẾN CHÚNG CON

Lạy Cha Trời
Lạy Mẹ Trời
Xin biến chúng con
Làm cho sáng suốt thông minh
Hiểu thấu chân lý đúng sai con đường
Nhận thức được, những gì Trời dạy
Hiểu huyền cơ, thành tựu trí khôn
Vận hành chân lý Cha Ông
Đi vào cuộc sống cứu nhân độ đời
Lạy Cha Trời
Lạy Mẹ Trời
Nguyện cầu Cha Mẹ dắt dìu
Qua bờ chánh giác, mọi điều an vui
Xin biến chúng con
Thành người trung hiếu, hiếu trung
Biết nghe lời Thiên Ý
Biết tôn thờ Cội Gốc
Chúng con luôn ước mơ
Phụng sự non sông Tổ Quốc
Văn minh đệ nhất
Sang giàu hạnh phúc ấm no
Lạy Cha Trời Mẹ Trời xin biến chúng con
Thành người không bao giờ nghịch lại Trời Cha
không bao giờ phản lại Tổ Quốc non sông.
Không bao giờ, đi ngược lại truyền thống anh linh
NAM MÔ- A MEN
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s