ĐỊNH LUẬT HIỂN NHIÊN

ĐỊNH LUẬT HIỂN NHIÊN

Dù cho bạn là người quyền lực nhất địa cầu, tài giỏi đến đâu. Mà không nhìn thấy được huyền cơ Thiên Ý, hành sự ngược lại Thiên Ý. Như cây mất Gốc, như nước không Nguồn. Thì quyền lực ấy tồn tại không bao lâu tan theo mây khói.
– Cây mất Gốc dù to lớn đến mấy cũng tự chết dần héo rũ dẫn đến không còn tồn tại. Nước không Nguồn dù tràn ngập đến đâu theo thời gian đi lần đến khô cạn.
– Nếu bạn là người không rời xa Cội Nguồn biết nương tựa vào Tổ Tiên Tạo Hóa, cũng như Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ. Ba ngôi tối cao vũ trụ, thời bạn nhìn thấy rõ Thiên Ý huyền cơ vũ trụ.
– Bạn không bao giờ đi ngược lại Thiên Ý bạn sẽ có tất cả và làm chủ những gì Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời tạo ra. Bạn sẽ làm chủ Tam thiên đại thiên thế giới, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Bốn cõi trần gian. Năm non bảy núi, Thất sơn châu báu , hạ thiên vũ trụ. Muôn loài vạn vật trong đó có con người.
– Quốc Tổ Vua Hùng là người có đủ quyền năng như thế không bao giờ rời xa Cội Nguồn trở thành Chí Tôn Thiên Đế thay thế Cha Trời Mẹ Trời giáo hóa vô lượng vô biên cõi nước trời, quyền năng trí huệ không thể nghĩ bàn là vì Quốc Tổ biết nương theo Cội Nguồn không rời Cội Nguồn làm theo Thiên Ý.
– Nay Chí Tôn Thiên Đế Quốc Tổ lâm phàm xuống trần mở ra Văn Hóa Cội Nguồn theo huyền cơ Thiên Ý Trời Cha, Mở hội Rồng Tiên Long Hoa kỳ ba Thánh Đức, Chủ Nghĩa Đại Đồng độc lập ba nghìn năm tới. Sau hai nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10.
– Quốc Tổ là gương sáng luôn soi đường cho chúng ta, chúng ta hãy làm theo và đi theo con đường của người chỉ dạy. Con đường luôn đem lại thành công đại đại thành công.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s