CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM-1

CON ĐƯỜNG NÀO, CHO VIỆT NAM

Đất nước Việt Nam, từ truyền thống, địa cuộc, cho đến phong cách sống, tập quán đều khác thường so với các nước thế giới.
Nói tóm lại: Muốn cứu vãn tình thế Việt Nam phải có cách đi riêng không giống nước nào.
– Biết rằng trào lưu văn minh thế giới, chính là Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, xóa bỏ độc tài độc trị. Sống theo Hiến Pháp Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, đi vào tam quyền phân lập.
Nhưng mỗi nước có sự cao thấp về Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng sai biệt khác nhau. Nên có sự không đồng nhất giống nhau. Phần lớn về Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng của mỗi nước tùy thuộc vào Nguồn Gốc hình thành lên đất nước của họ. Không thể so bì nước nầy với nước kia được.
– Chẳng hạn như Việt Nam sự khai sinh ra Dân Tộc Bách Việt nước Văn Lang trở thành Cội Nguồn dân tộc Việt Nam, vốn đã Đa Nguyên, thực thi Quyền con người Nhân Quyền, cũng như quyền Công Dân, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng giữa các Bộ Tộc. Tự Do mưu cầu phát triển đi đến giàu mạnh hùng cường nhất thời đó.

Nền Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng Cội Nguồn Việt Nam, phát nguồn từ Cội Nguồn nhân loại vũ trụ sống theo Thiên Ý hành theo Thiên Luật đi vào Đạo Luật vũ trụ. Được Hiến Định thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, minh chính. Trở thành độc tôn Pháp Vương. Tối Cao Pháp Quyền của Dân Tộc Bách Việt Văn Lang.
Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp độc tôn Bách Việt Văn Lang, nhưng không có sự độc tài độc trị. Chính vì không có sự độc tài độc trị kéo dài độc lập 2701 năm trên thế giới thời đó không có một đất nước nào sánh bằng.
– Như vậy Cội Nguồn Dân Tộc Việt Nam, chính là nền Đa Nguyên Bách Việt, tôn trọng Quyền con người Nhân Quyền, tôn trong Quyền công dân Dân Chủ. Đi vào công bằng bình đẳng sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính theo Thiên Luật vũ trụ Thiên Ý Cha Trời. Chủ Nghĩa Đại Đồng, đâu cần chạy theo nước nào tìm kiếm Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng để rồi lệ thuộc hướng ngoại.
Mà tự đứng trên đôi chân của mình. Sánh vai cùng các cường quốc năm châu về Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh hòa nhập trào lưu nhân loại. Hội nhập thế giới.
Những đóa hoa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng thời dựng nước Bách Việt Văn Lang có khi còn lớn hơn những nước văn minh bấy giờ. Nói như thế không phải là không có căn cứ, nếu Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Hành sự theo truyền thống anh linh dựng nước giữ nước như những gì Bách Việt Văn Lang đã từng làm thời Việt Nam sẽ là nước dẫn đầu về Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự do, Công Bằng, Bình Đẳng đúng nghĩa tối cao của chủ nghĩa. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ tối cao vũ trụ. Rạng danh khắp năm châu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s