LỜI CHÂU NGỌC-1

LỜI CHÂU NGỌC

Quốc Tổ truyền dạy
Những lời châu ngọc
Không gì sánh kịp
Thiên Ý Trời Cha
Muốn thoát chiến tranh
Đường ác lui chân
Trở về Nguồn Cội
Rồng Tiên vận hội
Kỳ ba lập công
Xây dựng nước non
Chống đuổi ngoại xâm
Rạng danh con cháu Rồng Tiên
Vinh quang Dân Tộc hùng anh lẫy lưng
Lời dạy Quốc Tổ Vua Hùng
Chính là châu báu ngọc ngà kim cương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s