TỰ CHỦ
Một dân tộc, tự mình làm chủ
Không sống nhờ, che chở ngoại bang
Chỉ cần quan hệ liên minh
Tạo lên sức mạnh chung nhau thế cờ
Một dân tộc, luôn vì Nguồn Cội
Chỉ giao thương quan hệ làm ăn
Cung cầu giải quyết khó khăn
Hai bên có lợi cùng nhau mạnh giàu
Không cúi đầu, nhất là chính trị
Không phục tùng, nô lệ khiến sai
Tự mình tự chủ tung bay
Nối vòng tay lớn đắp xây hòa bình
Một Dân Tộc, cái nhìn rộng lớn
Biết khéo khôn liên kết năm châu
Thời cơ phải biết tóm thâu
Mới nên nghiệp lớn hùng anh, anh hùng
Tự chủ tự lực tự cường
Vận hành đất nước đi vào văn minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–