BIẾT THẾ BIẾT THỜI
Phải nên biết thế biết thời
Biết động, biết tịnh, biết rời chỗ nguy
Tìm đường phẳng lặng mà đi
Mắc gì lặng lội xuống lên dốc đèo
Con đường Nguồn Cội đẹp lành
Con đường bằng phẳng ít phần chông gai

Đường Nguồn Cội, trăm hoa đua nở
Đường Cha Ông rực rỡ trời mây
Đường lành chung hiệp đắp xây
Cha Trời phù hộ, hồn thiên phù trì
Theo Quốc Tổ khó gì cũng dễ
Thuận cơ trời gương bể cũng lành
Mọi việc đều được viên thành
Công lao trọn vẹn, đức lành bay xa
Thài bình giàu mạnh âu ca
Mắc gì lặng lội xuống lên dốc đèo
Biết thời hiểu thế lượn mình
Hết đêm tăm tối đến ngày bình minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————