LẼ SỐNG CAO VỜI
Sống vì nhân loại anh em
Gieo nhân chánh thiện cứu nguy nước nhà
Chân tu đâu phải lìa đời
Ra công vì nước vì nhà vì dân
Tu là cuộc sống vị tha
Làm cho đất nước nở hoa thanh bình
Tu là yêu nước thương nòi
Làm cho cuộc sống thuận hòa yên vui
Sống theo lời dạy Cha Ông
Hiếu trung nhân nghĩa không quên Cội Nguồn
Đó là lẽ sống cao vời
Thành Tiên, thành Phật, sáng ngời đức nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-