LỜI TỰA 14

LỜI TỰA 14

Hãy đứng dậy cùng nhau ta đứng dậy

Tay trong tay xây đắp lại tình thương

Không chiến tranh không thù hận thê lương

Quyền hạnh phúc quyền mưu cầu lẽ sống

Quyền tự do quyền ấm no ta bước

Lòng hoan hỷ luôn đầy tình nhân loại

Chủ nghĩa của Đại Đồng lòng giác ngộ

Hãy tiến lên trong thế giới an vui.

Chỉ có ở con người tự đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ đời mình, phấn đấu kiên cường vượt qua tất cả khó khăn cho dù ở hoàn cảnh nào dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn đấu tranh anh dũng.

Trải qua bao cuộc cách mạng sôi nổi ghi lại bao dấu ấn lịch sử chóa lọa chiến thắng ngoại xâm: Giặc Hồ, giặc Hồ Quảng, giặc Hồ Tôn, giặc Mông, giặc Nguyên, giặc Tàu, giặc Tây, còn nhiều thứ giặc nữa .v.v..

Lòng trung hiếu yêu nước yêu Cội yêu Nguồn đâu kể ở giai cấp nào có thể nói là ở khắp tầng lớp. Con đường tiến về Cội Nguồn bảo vệ độc lập Tổ Quốc, là con đường huy hoàng đầy vinh quang và tráng lệ. Đó là xã hội Thần Thánh xã hội bình đẳng công bằng văn minh.

Chỉ có Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Đức là trên hết và chỉ có công lý thay cho tiếng nói chân chính của con người. Một xã hội Vua, Quan phạm tội phạm luật cũng bị xử như dân.

Với tinh thần trong sáng xã hội bình đẳng nơi Thượng Viện Quốc Đạo cơ quan tối cao nắm cán cân công lý vì lý tưởng công bằng cao đẹp của nhân loại mà hành trì “Thế Thiên Hành Đạo”.

Xã hội Thần Thánh bao giờ cũng có hai cơ quan tối cao đó là : Thượng Viện Quốc Đạo và Hạ Viện Quốc Hội. Cơ quan ban hành luật pháp và cơ quan thi hành luật pháp.

Vua Hùng trị quốc theo khuôn phép này. Nếu không có sự thất truyền, thời sự độc lập dân tộc kéo dài đến muôn năm hoặc lâu hơn nữa.

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

*********

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s